destroyable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destroyable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destroyable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destroyable.

Từ điển Anh Việt

 • destroyable

  /dis'trɔiəbl/ (destructible) /dis'trʌktəbl/

  * tính từ

  có thể bị phá hoại, có thể bị phá huỷ, có thể bị tàn phá, có thể bị tiêu diệt

  có thể làm mất hiệu lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • destroyable

  capable of being destroyed