smash-and-grab raid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smash-and-grab raid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smash-and-grab raid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smash-and-grab raid.

Từ điển Anh Việt

  • smash-and-grab raid

    /'smæʃən'græb'reid/

    * danh từ

    sự cướp phá

    cuộc cướp phá (một cửa hàng)