roar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roar.

Từ điển Anh Việt

 • roar

  /rɔ:/

  * danh từ

  tiếng gầm, tiếng rống

  the roar of a lion: tiếng gầm của con sư tử

  tiếng ầm ầm

  the roar of the waves on the rocks: tiếng sóng vỗ vào vách ầm ầm

  the roar of the connon: tiếng đại bác nổ ầm ầm, tiếng gầm của đại bác

  tiếng la hét, tiếng om sòm, tiếng cười phá lên

  to set the whole table in a roar: làm cho cả bàn ăn cười phá lên

  * nội động từ

  gầm, rống lên (sư tử, hổ...)

  the lion roared: con sư tử gầm

  to roar like a bull: rống lên như bò

  nổ đùng đùng, nổ ầm ầm, vang lên ầm ầm

  cannons roar: đại bác nổ ầm ầm

  la thét om sòm

  to roar with pain: la thét vì đau đớn; rống lên vì đau đớn

  to roar with laughter: cười om sòm, cười phá lên

  thở khò khè (ngựa ốm)

  * ngoại động từ

  hét, la hét, gầm lên

  to roar someone down: hét lên bắt ai phải im

  to roar oneself hoarse: hét đến khản tiếng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roar

  the sound made by a lion

  make a loud noise, as of wind, water, or vehicles

  The wind was howling in the trees

  The water roared down the chute

  Synonyms: howl

  act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way

  desperadoes from the hills regularly roared in to take over the town"-R.A.Billington

  laugh unrestrainedly and heartily

  Synonyms: howl

  Similar:

  boom: a deep prolonged loud noise

  Synonyms: roaring, thunder

  bellow: a very loud utterance (like the sound of an animal)

  his bellow filled the hallway

  Synonyms: bellowing, holla, holler, hollering, hollo, holloa, roaring, yowl

  thunder: utter words loudly and forcefully

  `Get out of here,' he roared

  howl: emit long loud cries

  wail in self-pity

  howl with sorrow

  Synonyms: ululate, wail, yawl, yaup

  bellow: make a loud noise, as of animal

  The bull bellowed