howl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

howl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm howl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của howl.

Từ điển Anh Việt

 • howl

  /haul/

  * danh từ

  tiếng tru, tiếng hú (chó sói); tiếng rít (gió); tiếng rú (đau đớn); tiếng gào thét; tiếng la hét

  (raddiô) tiếng rít

  * nội động từ

  tru lên, hú lên; rít, rú; gào lên; la hét

  wolf howls: chó sói hú lên

  wind howls through the trees: gió rít qua rặng cây

  to howl with pain: rú lên vì đau đớn

  khóc gào (trẻ con)

  la ó (chế nhạo...)

  ngoại động từ

  gào lên, thét lên, tru tréo lên (những lời chửi rủa...)

  to howl down

  la ó cho át đi

  to howl down a speaker: la ó át tiếng một diễn giả (không để cho thính giả nghe)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • howl

  a long loud emotional utterance

  he gave a howl of pain

  howls of laughter

  their howling had no effect

  Synonyms: howling, ululation

  the long plaintive cry of a hound or a wolf

  a loud sustained noise resembling the cry of a hound

  the howl of the wind made him restless

  emit long loud cries

  wail in self-pity

  howl with sorrow

  Synonyms: ululate, wail, roar, yawl, yaup

  cry loudly, as of animals

  The coyotes were howling in the desert

  Synonyms: wrawl, yammer, yowl

  Similar:

  roar: make a loud noise, as of wind, water, or vehicles

  The wind was howling in the trees

  The water roared down the chute

  roar: laugh unrestrainedly and heartily