yammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yammer.

Từ điển Anh Việt

 • yammer

  /'jæmə/

  * nội động từ

  (thông tục) rên rỉ, rền rỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • yammer

  Similar:

  howl: cry loudly, as of animals

  The coyotes were howling in the desert

  Synonyms: wrawl, yowl

  whine: complain whiningly

  Synonyms: grizzle, yawp