blare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blare.

Từ điển Anh Việt

 • blare

  /bleə/

  * danh từ

  tiếng kèn

  tiếng om sòm

  * động từ

  thổi kèn

  làm om sòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blare

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  rú

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blare

  a loud harsh or strident noise

  Synonyms: blaring, cacophony, clamor, din

  Similar:

  blast: make a strident sound

  She tended to blast when speaking into a microphone

  honk: make a loud noise

  The horns of the taxis blared

  Synonyms: beep, claxon, toot