crucify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crucify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crucify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crucify.

Từ điển Anh Việt

 • crucify

  /'kru:sifai/

  * ngoại động từ

  đóng đinh (một người) vào giá chữ thập

  (nghĩa bóng) bắt chịu khổ hạnh, hành xác; hành hạ, làm đau đớn

  (nghĩa bóng) tự hành xác để kiềm chế (dục vọng...)

  (quân sự) trói dang tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crucify

  kill by nailing onto a cross

  Jesus Christ was crucified

  Similar:

  torment: treat cruelly

  The children tormented the stuttering teacher

  Synonyms: rag, bedevil, dun, frustrate

  mortify: hold within limits and control

  subdue one's appetites

  mortify the flesh

  Synonyms: subdue

  savage: criticize harshly or violently

  The press savaged the new President

  The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage

  Synonyms: blast, pillory