dun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dun.

Từ điển Anh Việt

 • dun

  /dʌn/

  * tính từ

  nâu xám

  (thơ ca) tối tăm, mờ tối

  * danh từ

  màu nâu xám

  ngựa nâu xám

  ruồi già (làm mồi câu)

  * danh từ

  người mắc nợ, người đòi nợ

  sự mắc nợ, sự đòi nợ

  ngoại động từ

  thúc nợ (ai), đòi nợ (ai)

  quấy rầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dun

  horse of a dull brownish grey color

  a color or pigment varying around a light grey-brown color

  she wore dun

  Synonyms: greyish brown, grayish brown, fawn

  persistently ask for overdue payment

  The grocer dunned his customers every day by telephone

  cure by salting

  dun codfish

  make a dun color

  of a dull greyish brown to brownish grey color

  the dun and dreary prairie

  Similar:

  torment: treat cruelly

  The children tormented the stuttering teacher

  Synonyms: rag, bedevil, crucify, frustrate