shell end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shell end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shell end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shell end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shell end

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói bò đầu

    rìa vỏ (mỏng)