m là gì?

m nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m.

Từ điển Anh Việt

 • m

  /em/

  * danh từ, số nhiều Ms, M's

  M, m

  1000 (chữ số La mã)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • m

  the 13th letter of the Roman alphabet

  Similar:

  meter: the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1.094 yards)

  Synonyms: metre

  molarity: concentration measured by the number of moles of solute per liter of solution

  Synonyms: molar concentration

  thousand: the cardinal number that is the product of 10 and 100

  Synonyms: one thousand, 1000, K, chiliad, G, grand, thou, yard

  megabyte: a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6 (1,000,000) bytes

  Synonyms: MB

  megabyte: a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20 (1,048,576) bytes

  Synonyms: mebibyte, MB, MiB

  thousand: denoting a quantity consisting of 1,000 items or units

  Synonyms: one thousand, 1000, k