yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard.

Từ điển Anh Việt

 • yard

  /jɑ:d/

  * danh từ

  Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)

  (hàng hải) trục căng buồm

  to be yard and yard: kề sát nhau, sóng nhau (hai chiếc thuyền)

  * danh từ

  sân (có rào xung quanh)

  back yard: sân sau

  bãi rào (để chăn nuôi)

  xưởng; kho

  shipbuilding yard: xưởng đóng tàu

  contractor's yard: xưởng chứa vật liệu

  * ngoại động từ

  đưa súc vật vào bãi rào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • yard

  * kinh tế

  thước Anh

  bãi

  bãi (chất hàng)

  giấy bạc 100 đô-la

  kho

  khu vực

  lat

  xưởng

  * kỹ thuật

  bãi

  bãi rào

  công trường

  ga lập tàu

  kho gỗ

  nhà máy

  sàn

  xưởng

  yat

  xây dựng:

  bãi chứa hàng hóa

  bãi để vật liệu

  bãi dỡ hàng

  bãi vật tư

  chiều dài=0, 914m

  công trường thử nghiệm

  khu đất của một khu công cộng

  sân

  thể tích=0, 765m3

  thước Anh (0, 09144m)

  giao thông & vận tải:

  bãi chứa, lập tàu

  điện:

  kho bãi

  thước Anh

  cơ khí & công trình:

  thước Anh (0, 9144m)

  yard = 0, 914m

  điện lạnh:

  yat (=0, 9144m)

  hóa học & vật liệu:

  yat (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 914m)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • yard

  a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride

  Synonyms: pace

  the enclosed land around a house or other building

  it was a small house with almost no yard

  Synonyms: grounds, curtilage

  a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings)

  they opened a repair yard on the edge of town

  a tract of land where logs are accumulated

  an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines

  Synonyms: railway yard, railyard

  a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen

  an enclosure for animals (as chicken or livestock)

  Similar:

  thousand: the cardinal number that is the product of 10 and 100

  Synonyms: one thousand, 1000, M, K, chiliad, G, grand, thou

  cubic yard: a unit of volume (as for sand or gravel)