yard horse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard horse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard horse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard horse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard horse

    * kinh tế

    xe dẫn điện