yard dried lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard dried lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard dried lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard dried lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard dried lumber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ phơi ngoài sân