yard measure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard measure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard measure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard measure.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • yard measure

    Similar:

    yardstick: a ruler or tape that is three feet long

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).