yard control post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard control post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard control post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard control post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard control post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm đưa dẫn