yard for casting concrete units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard for casting concrete units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard for casting concrete units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard for casting concrete units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard for casting concrete units

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi đúc cấu kiện bê tông