yard line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • yard line

    in football; line parallel to the goal lines indicating position on the field

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).