yard-goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard-goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard-goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard-goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard-goods

    * kinh tế

    hàng tấm

    vải vóc