yard trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard trap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi phông ở sân