yard lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard lumber

    * kỹ thuật

    gỗ khô ngoài trời

    xây dựng:

    gỗ xẻ xây dựng