yard lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard lead

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường dẫn bãi lập tàu