yard, classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard, classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard, classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard, classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard, classification

    * kỹ thuật

    bãi phân loại