yard for loading and unloading containers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yard for loading and unloading containers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yard for loading and unloading containers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yard for loading and unloading containers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • yard for loading and unloading containers

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bãi xếp dỡ công-ten-nơ