m-o nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

m-o nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m-o giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m-o.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • m-o

    * kỹ thuật

    từ quang