m-o disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

m-o disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m-o disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m-o disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • m-o disc

    * kỹ thuật

    đĩa từ quang