m-o disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

m-o disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm m-o disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của m-o disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • m-o disk

    * kỹ thuật

    đĩa từ quang