add mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ thêm