addle egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addle egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addle egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addle egg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addle egg

    * kinh tế

    trứng thối