addictive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addictive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addictive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addictive.

Từ điển Anh Việt

  • addictive

    xem addict

Từ điển Anh Anh - Wordnet