adduce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adduce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adduce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adduce.

Từ điển Anh Việt

  • adduce

    /ə'dju:s/

    * ngoại động từ

    viện, viện dẫn (lý lẽ, thí dụ, bằng chứng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet