adducer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adducer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adducer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adducer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adducer

    a discussant who offers an example or a reason or a proof

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).