adduceable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adduceable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adduceable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adduceable.

Từ điển Anh Việt

  • adduceable

    /ə'dju:sibl/ (adducible) /ə'dju:sibl/

    * tính từ

    có thể viện dẫn (lý lẽ, thí dụ, bằng chứng...)