addutor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addutor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addutor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addutor.

Từ điển Anh Việt

  • addutor

    /ə'kʌktə/

    * danh từ

    (giải phẫu) cơ khép