addend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addend.

Từ điển Anh Việt

 • addend

  (Tech) số hạng (của tổng), số cộng

 • addend

  số hạng (của tổng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addend

  * kỹ thuật

  số hạng

  toán & tin:

  hạng thức

  số cộng

  toán hạng thứ nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addend

  a number that is added to another number (the augend)