addendum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addendum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addendum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addendum.

Từ điển Anh Việt

 • addendum

  /ə'dendəm/

  * danh từ, số nhiều addenda

  phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào

 • addendum

  (Tech) phụ lục; phần thêm vào, vật thêm vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addendum

  * kinh tế

  điều khoản phụ

  hợp đồng phụ

  phần bổ sung

  phụ lục

  * kỹ thuật

  phụ lục

  cơ khí & công trình:

  chiều cao đầu răng

  toán & tin:

  phụ trương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addendum

  textual matter that is added onto a publication; usually at the end

  Synonyms: supplement, postscript