add/remove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add/remove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add/remove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add/remove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add/remove

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thêm/gỡ bỏ