adding up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding up

    * kinh tế

    sự tính thêm

    tính tiền