adding-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding-machine.

Từ điển Anh Việt

  • adding-machine

    /'ædiɳmə,ʃi:n/

    * danh từ

    máy cộng