adding up problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding up problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding up problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding up problem.

Từ điển Anh Việt

  • Adding up problem

    (Econ) Vấn đề cộng tổng.

    + Xem EULER'S THEREM