adding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding machine

    * kỹ thuật

    máy cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adding machine

    a calculator that performs simple arithmetic functions

    Synonyms: totalizer, totaliser