adding operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding operator

    * kỹ thuật

    toán tử cộng