adding circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding circuit

    * kỹ thuật

    mạch cộng

    điện tử & viễn thông:

    mạnh cộng