adding counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding counter

    * kỹ thuật

    bộ đếm tổng