adding network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding network

    * kỹ thuật

    mạch cộng

    toán & tin:

    sơ đồ lấy tổng