adding element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding element

    * kỹ thuật

    phần tử cộng