totalizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totalizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totalizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totalizer.

Từ điển Anh Việt

 • totalizer

  /'toutəlaizə/

  * danh từ

  (như) totalizator

  máy cộng

 • totalizer

  bộ tổng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • totalizer

  * kỹ thuật

  bộ đếm

  bộ tổng

  máy cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet