adducible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adducible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adducible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adducible.

Từ điển Anh Việt

  • adducible

    /ə'dju:sibl/ (adducible) /ə'dju:sibl/

    * tính từ

    có thể viện dẫn (lý lẽ, thí dụ, bằng chứng...)