adductor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adductor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adductor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adductor.

Từ điển Anh Việt

  • adductor

    * danh từ

    cơ khép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adductor

    a muscle that draws a body part toward the median line

    Synonyms: adductor muscle