add legend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add legend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add legend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add legend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add legend

    * kỹ thuật

    cộng cổ tích