adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adder.

Từ điển Anh Việt

 • adder

  /'ædə/

  * danh từ

  người cộng, máy cộng

  rắn vipe

  flying adder

  con chuồn chuồn

 • adder

  (Tech) bộ cộng; mạch cộng

 • adder

  bộ cộng

  algebraic a. bộ cộng đại số

  amplitude a. bộ cộng biên độ

  counter-type a. bộ cộng bằng nút bấm

 • adder

  digital a. bộ cộng bằng chữ số

  full a. bộ cộng đầy đủ

  half a. bộ nửa cộng

  left-hand a. bộ cộng bên trái (bộ cộng hàng cao)

  one-column a. bộ cộng một cột

  parallel a. bộ cộng đồng thời

  right-hand a. bộ cộng bên phái (bộ cộng hàng thấp)

  serial a. bộ cộng lần lượt

  single-digit a. bộ cộng một hàng

  ternary a. bộ cộng tam phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adder

  * kỹ thuật

  bộ cộng

  bộ trộn

  mạch cộng

  máy cộng

  điện:

  mạch tăng màu (TV)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adder

  a person who adds numbers

  a machine that adds numbers

  small terrestrial viper common in northern Eurasia

  Synonyms: common viper, Vipera berus